Formalia

Förmedling av försäkringar
För att få bedriva försäkringsförmedling måste man ha tillstånd av Finansinspektionen och vara registrerad hos Bolagsverket. SKFS AB har tillstånd hos Finansinspektionen att förmedla alla slag av livförsäkringar och andelar i investeringsfonder (fonder). SKFS AB är registrerat hos Bolagsverket. Kontaktuppgifter till dessa myndigheter hittar ni längre ner på denna sida.

SKFS AB förmedlar Hjerta:s gruppförsäkring med olika försäkringsprodukter hos Euro Accident och/eller IF.

Värdepapper
SKFS AB är anknutet ombud åt värdepappersbolaget Garantum Fondkommission AB. Det innebär att vi har rätt att förmedla (motta och vidarebefordra order och lämna investeringsråd) värdepapper, främst s.k. strukturerade produkter genom Garantum Fondkommission AB. Denna förmedling kontrolleras av Garantum Fondkommission AB som i sin tur står under tillsyn av Finansinspektionen. Information om Garantum Fondkommission AB hittar du under www.garantum.se

Både när vi förmedlar försäkringar, fonder och värdepapper omfattas vi av ansvarsförsäkringar som ersätter våra kunder om vi orsakat dem en skada genom t.ex vårdslös rådgivning. Försäkringarna är för närvarande tecknade hos QBE Insurance (Europa) Ltd, Sweden bransch (QBE) och Zurich Insurance plc, Box 5069, 102 42 Stockholm.

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 787 80 00, www.fi.se
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel. 0771-670 670, www.bolagsverket.se