Formalia

Förmedling av försäkringar
För att få bedriva försäkringsförmedling måste man ha tillstånd av Finansinspektionen och vara registrerad hos Bolagsverket. SKFS AB har tillstånd hos Finansinspektionen att förmedla alla slag av livförsäkringar och andelar i investeringsfonder (fonder). SKFS AB är registrerat hos Bolagsverket. Kontaktuppgifter till dessa myndigheter hittar ni längre ner på denna sida.

SKFS AB förmedlar Tydligas gruppförsäkring med olika försäkringsprodukter hos Euro Accident och/eller IF. SKFS AB administrerar Hjertas gruppförsäkringar fram till den 28 februari 2021.

Värdepapper
SKFS AB är anknutet ombud åt värdepappersbolaget United Securities. Det innebär att vi har rätt att förmedla (motta och vidarebefordra order och lämna investeringsråd) värdepapper, främst s.k. strukturerade produkter genom United Securities. Denna förmedling kontrolleras av United Securities som i sin tur står under tillsyn av Finansinspektionen. Information om United Securities hittar du under www.unitedsec.se

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 787 80 00, www.fi.se
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel. 0771-670 670, www.bolagsverket.se

SKFS Ansvarsförsäkring