Klagomålshantering

Om vi inte gör det vi ska

Om du som kund är missnöjd med den rådgivning du får från SKFS rörande förmedling av försäkring vill vi att du talar om det för oss så snart som möjligt efter det att du upptäckt bristen. Vi rekommenderar dig att först vända dig till din rådgivare gällande det du är missnöjd med. Skulle detta inte lösa ditt problem har du möjlighet att lämna in ett klagomål som då ska ske skriftligt.

Ditt klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att du som klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra dig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp av Konsumenter­nas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bankbyrå eller vid din kommunala konsumentrådgivning.

Om en tvist uppstår mellan dig och SKFS kan denna prövas av svensk allmän domstol eller skiljedom. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

En försäkringsdistributör ska informera kunderna om att distributören står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och lämna information om hur kunderna kommer i kontakt med Konsumentverket.

Ansvarsförsäkring

SKFS och dess rådgivare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som SKFS  kan ådra sig i samband med försäkringsförmedling.

Försäkringsförmedling och fondandelsförmedling:
Försäkringen är tecknad genom Försäkringsbolaget NORDEUROPA FÖRSÄKRING AB. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att SKFS har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot NORDEUROPA FÖRSÄKRING. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta SKFS om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 250 618 euro och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 2 501 236 euro. Ersättning för förmedling av fonder utan inslag av försäkring är 500 000 euro per skada och maximalt 750 000 euro för per år. Försäkringen gäller i EU samt EES.

 

Investeringsrådgivning:
Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag ha anknutna ombud. Ett anknutet ombud får vara anknutet endast till ett värdepappersbolag. SKFS AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget United Securities AB.

Som anknutet ombud kan SKFS AB för United Securities räkning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

United Securities ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som SKFS AB genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden.

Klagomål i anledning av uppdrag som SKFS AB utför som anknutet ombud ska ställas till United Securities klagomålsansvarig.

 

Adressuppgifter:

SKFS Skånsk Försäkringsservice AB
Köpmannagatan 2, Box 61, 283 45 Osby, tel. 0479-147 15
www.skfs.nu, info@skfs.nu

Tillsynsmyndighet:
Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08-787 80 00
www.fi.se
, finansinspektionen@fi.se

Registreringsmyndighet:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel. 060-18 40 00
www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se

 Ansvarsförsäkring för SKFS:
Nordeuropa Försäkring AB 
Box 56044, 102 17 Stockholm, tel. 08-664 51 00, www.nordeuropa.se

Klagomål:
Fredrik Nilsson, Tydliga

Det värdepappersbolag SKFS är anslutet till:
United Securities
Brunnsgatan 21 A, Box 7561, 103 93 Stockholm

Ansvarsförsäkring för United Securities:
Chubb European Group
Box 868, 111 54 Stockholm

Klagomål:
Henrik Wiklund, United Securities