Klagomålshantering

Om vi inte gör det vi ska

Om du som kund är missnöjd med den rådgivning du får från SKFS rörande förmedling av försäkring, förmedling av andelar i investeringsfonder eller i ren investeringsrådgivning vill vi att du talar om det för oss så snart som möjligt efter det att du upptäckt bristen. Vi rekommenderar dig att först vända dig till din rådgivare gällande det du är missnöjd med. Skulle detta inte lösa ditt problem har du möjlighet att lämna in ett klagomål som då ska ske skriftligt.

Ditt klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att du som klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra dig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp av Konsumenter­nas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bankbyrå eller vid din kommunala konsumentrådgivning.

Om en tvist uppstår mellan dig och SKFS kan denna prövas av svensk allmän domstol eller skiljedom. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ansvarsförsäkring

SKFS och dess rådgivare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som SKFS eller Garantum Partner kan ådra sig i samband med försäkrings- och fondandelsförmedling eller genom investeringsrådgivning.

Försäkringsförmedling och fondandelsförmedling:

Försäkringen är tecknad genom Försäkringsbolaget AIG Europe Ltd. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att SKFS har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta SKFS om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 250 618 euro och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 2 501 236 euro. Ersättning för förmedling av fonder utan inslag av försäkring är 500 000 euro per skada och maximalt 750 000 euro för per år. Försäkringen gäller i EU samt EES.

Investeringsrådgivning:

Försäkringen är tecknad genom Zurich Insurance plc (Irland) (publ). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum Partner har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Zurich Incurance pls. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Partner om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är två (2) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 10 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum Partner.

 

Adressuppgifter:

SKFS Skånsk Försäkringsservice AB Köpmannagatan 2, BOX 61, 283 45 Osby, tel. 0479-147 15 www.skfs.nu, info@skfs.nu

Tillsynsmyndighet:
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08-787 80 00, www.fi.se, finansinspektionen@fi.se

Registreringsmyndighet:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel. 060-18 40 00, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se

 Ansvarsförsäkringen för SKFS:
AIG Europe Limited, Att: Financial Lines Claims Department, Box 3506, 103 69 Stockholm, tel. 08-506 920 00, www.AIG.se

Ansvarsförsäkringen för Garantum Partner AB:
Zurich Insurance plc, Box 5069, 102 42 Stockholm, tel. 08-579 330 00, fax 08-579 331 20

Klagomål:
Johan Andersson, Garantum Partner, Box 7641, 103 94 Stockholm, tel. 08 – 522 387 80  klagomal@garantum.se

Det värdepappersbolag SKFS är anslutet till:
Garantum Partner AB, Box 7364, 103 90 Stockholm, tel. 08- 440 10 90, partner@garantum.se